ارزش ها و راهبردهای انجمن:

_

- ارزش های جهانی محیط زیست در همه رویکرد ها و کنشگری های انجمن، محوریت دارد

- فعالیت های انجمن بر کار داوطلبانه مبتنی بر رویکرد مشارکتی استوار است و اعضا به میل خود به هم افزایی تیمی می پردازند

- صداقت، شجاعت و پیگیری عالمانه در مطالبه گری مدنی و حقوقی سرفصل رفتاری اعضاست

- انجمن در حین حفاظت از ارزش های محیط زیستی به حفظ کرامت انسانی، آزاد اندیشی و اعتقادات فردی اعضا متعهد است

- دانش، نگرش و مهارت در کنشگری های محیط زیستی به یک اندازه اهمیت و اولویت دارند

- روحیه خردورزی، پرسشگری و تفکر نقادانه و فناورانه در انجمن تحسین و تقویت میشوند

مطالب و مقالات

آخرین اخبار و بروزرسانی ها

همکاری داوطلبانه

انجمن میراث پریشان

از علاقمندان به حوزه محیط زیست داوطلب می پذیرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

همراهان و حامیان ما

انجمن در گذر زمان

۹+سال فعالیت
۳۰+رویداد
۱۸مورد کسب جایزه
۷۰+نفر عضو داوطلب