ارزش ها و راهبردهای انجمن:
انجمن میراث پریشان کازرون ارزش ها و راهبرد های زیر را به عنوان چراغ راه خود برگزیده و تلاش کرده است در هر شرایطی به آنها
پایبند بماند:

ارزشها:
۱- ارزش های جهانی محیط زیست در همه رویکرد ها و کنشگری های انجمن، محوریت دارد
۲- فعالیت های انجمن بر کار داوطلبانه مبتنی بر رویکرد مشارکتی استوار است و اعضا به میل خود به هم افزایی تیمی می پردازند
۳- صداقت، شجاعت و پیگیری عالمانه در مطالبه گری مدنی و حقوقی سرفصل رفتاری اعضاست
۴- انجمن در حین حفاظت از ارزش های محیط زیستی به حفظ کرامت انسانی، آزاد اندیشی و اعتقادات فردی اعضا متعهد است
۵- دانش، نگرش و مهارت در کنشگریهای محیط زیستی به یک اندازه اهمیت و اولویت دارند
۶- روحیه خردورزی، پرسشگری و تفکر نقادانه و فناورانه در انجمن تحسین و تقویت میشوند
راهبرد ها:
۱- تعهد به اصول کنشگری مدنی با تمرین و تکرار مستمر و فرایندی
۲- دوراندیشی و آینده پژوهی واقع بینانه با تمکین به یافته های علمی و توسل به دانشگاه های معتبر داخل و خارج
۳- ایجاد و توسعه ارتباطات هدفمند، معنادار، مشارکت محور و پیش برنده با جوامع محلی به عنوان هسته های درونزای تحول
۴- توسعه مهارت های فردی اعضای انجمن با تأکید بر کودکان، نوجوانان، جوانان و به ویژه بانوان
۵- توجه به اسناد بالادستی به ویژه اهداف هفده گانه توسعه سازمان بین الملل و اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران
۶- تلاش برای همافزایی بین بخشی با دستگاههای دولتی و NGOهای دیگر